Header Ads

Tin Hot

Điềm báo nháy mắt

Nháy mắt là một điềm thông thường hơn hết mà mỗi người trong chúng ta đều biết. Đó là một tác động tự nhiên xảy ra; bất cứ lúc nào mà không làm sao khống chế

Điềm báo nháy mắt
nháy mắt

Nháy mắt trái

–  Nháy mắt trái từ 23 giờ đến 1 giờ có bạn bè ở xa về.

– Nháy mắt trái từ 01 giờ đến 03 giờ buồn bực do người trong thân gây ra.

– Nháy mắt trái từ 03 giờ đến 05 giờ có người mang tài lợi đến.

– Nháy mắt trái từ 05 giờ đến 07 giờ có người âm thầm giúp đỡ mình, sẽ có tin trong vài ngày.

– Nháy mắt trái từ 07 giờ đến 09 giờ có khách quấy rầy.

– Nháy mắt trái từ 09 giờ đến 11 giờ Có người mời ăn uống.

–Nháy mắt trái từ 11 giờ đến 12 giờ có người đem tin vui về.

–Nháy mắt trái từ 13 giờ đến 15 giờ có tin vui.

–Nháy mắt trái từ 15 giờ đến 17 giờ gặp chuyện bất ngờ về tình cảm.

–Nháy mắt trái từ 17 giờ đến 19 giờ có khách sang đến nhà bàn chuyện hôn nhân, hay chuyện làm ăn.

–Nháy mắt trái từ 19 giờ đến 21 giờ việc suy tính trong lòng sắp thành tựu.

–Nháy mắt trái từ 21 giờ đến 23 giờ có khách quí đến nhà.

Nháy mắt phải

– Nháy mắt phải từ 23 giờ đến 1 giờ Có rượu thịt, ăn uống.

– Nháy mắt phải từ 01 giờ đến 03 giờ Có người thân nhắc nhở.

– Nháy mắt phải từ 03 giờ đến 05 giờ Sắp có tin lành đem đến.

– Nháy mắt phải từ 05 giờ đến 07 giờ Tài lợi bất ngờ.

–Nháy mắt phải từ  07 giờ đến 09 giờ Có lời ăn tiếng nói, đề phòng có thể đến tụng đình.

– Nháy mắt phải từ 09 giờ đến 11 giờ Có kẻ gây chuyện, đề phòng xô xát.

–Nháy mắt phải từ 11 giờ đến 12 giờ Đề phòng tai nạn hoặc mất của.

–Nháy mắt phải từ 13 giờ đến 15 giờ Hao tài không đáng kể.

–Nháy mắt phải từ 15 giờ đến 17 giờ Có người khác phái đang tưởng nhớ đến mình.

–Nháy mắt phải từ 17 giờ đến 19 giờ Có bà con ở xa đến thăm.

–Nháy mắt phải từ 19 giờ đến 21 giờ Có người rủ đi du lịch.

–Nháy mắt phải từ 21 giờ đến 23 giờ Có chuyện rắc rối, làm mang lời ăn tiếng nói

Không có nhận xét nào